Speciální zakládání staveb

Speciální zakládaní staveb

Mikropiloty

Mikropilota je štíhlý základový prvek, který přenáší osová zatížení (tlakový i tahová) os stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy. V podstatě se jedná o vratné piloty průměru do 300mm, které jsou svým kořenem vetknuty do okolní horniny injektáží. Použití mikropilot je výhodné zejména v případech zakládání objektů ve stavebně omezených prostorách, při rekonstrukci objektů a úpravě jejich založení, podchycení stávajících základů objektů či při zajištění ražeb podzemních děl.

Vrtané piloty

Vrtané piloty provádíme pásovou vrtnou soupravou Tescar CF 2,5 A. Tato souprava se specializuje na vrtání pilot v měkkých horninách průměrem 400 – 750 mm. Pásová vrtná souprava je vhodná i do těžce dostupných prostor. Malé rozměry a nízká hmotnost dovoluje provádění prací i v omezených prostorech.Speciální zakládání staveb, mikropiloty, piloty.

Vrty pro piloty se provádějí technlogií rotačního náběrového vrtání pomocí rotačního vrtání a Kelly tyče. Hlavní vrtné nástroje jsou vrtné hrnce ( šapy ) a spirály. V dostatečně stabilních horninách lze vrtat bez pažení. V ostatních případech je třeba stěny vrtu pažit. Pažení se provádí pomocí ocelových jednoplášťových pažnic. Vyvrtaný a vyčištěný vrt se betonuje pomocí sypákové roury s násypkou. Před betonáží je do vrtu osazen armokoš.

Zápory

Záporové pažení je metoda dočasného pažení stěn stavebních jam nad hladinou podzemní vody. Toto pažení se skládá ze zápor, pažin a případně z kotev provedených přes ocelové převázky. Zápory jsou prvky z válcovaných ocelových profilů, které jsou do horniny osazeny do předhloubených vrtů pod úroveň budoucího dna stavební jámy. Jako zápory se nejčastěji používají profily I,2 x U nebo profily HEB. Při osazování zápor musí být dodrženy jejich vzájemné vzdálenosti navržené dle statického výpočtu (obvykle 1,8 až 2,5 m), jejich svislosti orientace při osazení. Zápora osazená do vrtu se fixuje betonem nižší pevnostní třídy v hloubce pod úrovní dna budoucí stavební jámy a zásypem stabilizovaného materiálu až do úrovně stávajícího terénu. Speciální zakládání staveb

Kotvy Manta Ray – http://www.stageo.cz/file.php?nid=8028&oid=2415522

 


               Tisk Stránky